GPSZOK

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów (GPSZOK) znajduje się  przy ul. Kupieckiej 16 w Pruszczu Gdańskim. 

KONTAKT

GPSZOK
Tel. kontaktowy : 730 828 756, 730 828 712
e-mail: gpszok@purum-pruszcz.pl

Godziny pracy:

Wtorek:9:30 – 17:00
Środa:9:30 – 17:00
Czwartek:9:30 – 17:00
Piątek:9:30 – 17:00
Sobota:

8:00 – 14:00

W punkcie tym odbierane są wyłącznie selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Powyższe odpady można przekazać do GPSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej do kasy miasta. Osoba przekazująca odpady do punktu zobowiązana jest udokumentować, że jest mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego. Miejsce to jest monitorowane, a ilość dostarczanych odpadów ewidencjonowana. W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, odpady z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz nieruchomości zlokalizowanych poza granicami Pruszcza Gdańskiego. Jeżeli ilość odpadów lub ich rodzaj będą sugerować, że pochodzą z działalności gospodarczej, odpady nie zostaną odebrane.

W GPSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne w następujących frakcjach:

 • szkło,
 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • popiół,
 • „czysty” gruz w ilości nie większej niż 2 tony rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zmieszane odpady budowlane w ilości nie większej niż 0,5 tony rocznie na gospodarstwo domowe,
 • materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, pianka poliuretanowa itp.) w ilości nie większej niż 6m3 rocznie na gospodarstwo domowe,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.