Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Purum sp. z o.o., ul. Kowalska 2, 83-000, Pruszcz Gdański.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@purum-pruszcz.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji nałożonych zadań, a w szczególności z ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, także zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy merytroczyne.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Organem właściwym dla skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

ul. Kowalska 2

83-000 Pruszcz Gdański

biuro@purum-pruszcz.pl

tel. (58) 773 24 01

NIP: 6040193735

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

NR 05 8335 0003 0100 2880 2000 0010

© 2023 Purum